JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

หนังสือรับรองเงินเดือน ขอที่ไหน ทำอะไรได้บ้าง

17 พฤษภาคม 2565


หนังสือรับรองเงินเดือน คือ เอกสารที่ทางบริษัทหรือองค์กร ออกให้พนักงานเพื่อใช้ยืนยันการทำงาน ว่าพนักงานมีเงินเดือนเท่าไหร่ ทำงานตำแหน่งอะไร ทำงานมาแล้วกี่ปี สำหรับข้อมูลที่ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน ประกอบด้วย

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ชื่อบริษัท
  • ตำแหน่งงาน
  • วันที่เริ่มทำงาน
  • อัตราเงินเดือน
  • ลงชื่อผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
  • ตราประทับของบริษัท

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

 

หนังสือรับรองเงินเดือนขอที่ไหน ทำอะไรได้บ้าง

พนักงานสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) โดยแจ้งจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน ส่วนใหญ่จะนำไปทำธุรกรรมกับธนาคารหรือหน่วยงานราชการ เช่น สมัครบัตรเครดิต ขอสินเชื่อ ขอวีซ่า นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน กรณีที่ทางบริษัทต้องการหลักฐานยืนยันข้อมูลเงินเดือนหรือยืนยันว่าผู้สมัครงานเคยทำงานกับบริษัทนี้จริง

 

หนังสือรับรองเงินเดือนต่างจากสลิปเงินเดือนอย่างไร

หนังสือรับรองเงินเดือน จะเป็นเอกสารที่ทางบริษัทออกให้เพื่อใช้ยืนยันการทำงานของพนักงาน เป็นการสรุปข้อมูลภาพรวม ว่าทำงานตำแหน่งอะไร ทำงานมาแล้วกี่ปี ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ แต่ไม่ได้แจกแจงรายละเอียด

สลิปเงินเดือน คือ เอกสารที่แสดงรายได้สุทธิของพนักงานที่ได้รับในแต่ละเดือน บางบริษัทให้แบบกระดาษคาร์บอน บางบริษัทให้แบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล สำหรับข้อมูลที่ระบุในสลิปเงินเดือนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา (OT) รวมถึงค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหักออกไป เช่น ค่าประกันสังคม ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

 

ข้อควรระวังในการนำไปใช้

ควรสอบถามกับทางธนาคารหรือหน่วยงานที่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนทุกครั้ง ว่าเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อายุของเอกสารที่ออกต้องใช้ภายในกี่วัน เช่น

  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ : อายุไม่เกิน 90 วัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับติดต่อธนาคาร : อายุไม่เกิน 30 วัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับยื่นขอวีซ่า : อายุไม่เกิน 30 วัน

หมายเหตุ : แต่ละธุรกรรมอาจมีเงื่อนไขกำหนดอายุแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด

 

นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการเก็บรักษา โดยยื่นขอและรับเอกสารกับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วยตัวเอง รวมถึงเก็บรักษาเอกสารอย่างมิดชิด ป้องกันไม่ให้คนอื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ไทยรัฐออนไลน์

Adecco

กยศ

 

 


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม