ข้อตกลงบริการของบริษัท

ข้าพเจ้าเข้าใจในรายละเอียดที่ระบุอยู่ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JOBshopthai.com และยินยอมโดยสมัครใจในเรื่องดังต่อไปนี้

  • JOBshopthai.com อาจเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ JOBshopthai.com ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JOBshopthai.com รวมถึงเพื่อการให้บริการ เพื่อการจัดเก็บ เพื่อการวิเคราะห์ หรือเพื่อการระงับข้อพิพาท รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ JOBshopthai.com ทั้งนี้ คำนิยามใดๆ ที่ใช้ในแบบฟอร์มนี้และไม่ได้กำหนดความหมายของคำนิยามไว้อย่างชัดแจ้งในแบบฟอร์มนี้ จะมีความหมายเดียวกันกับคำนิยามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JOBshopthai.com

  • JOBshopthai.com อาจทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกค้า (และตัวแทน) ซัพพลายเออร์ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และที่ปรึกษาทางด้านการเงินและกฎหมาย) เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ JOBshopthai.com ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ ก็ตาม การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม จะดำเนินการอยู่บนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นต้องเปิดเผยเท่านั้นโดยเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลที่สามดังกล่าวมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับมาตรฐานของ JOBshopthai.com

  • JOBshopthai.com จะทำการจัดการ ดูแลรักษา และจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบบมีระยะเวลาที่แน่นอน ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JOBshopthai.com และตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • JOBshopthai.com จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนั้นท่านจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับ JOBshopthai.com นั้น ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านต้องการแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com ทั้งนี้ ทาง JOBshopthai.com จะทำการยกเลิกการให้บริการแก่ท่านในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ JOBshopthai.com พบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ JOBshopthai.com เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ

  • ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมตามแบบฟอร์มฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com ทราบ โดยท่านรับทราบว่าการยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามที่ท่านประสงค์และจะมีผลเป็นการยกเลิกการเปิดเผยหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดย JOBshopthai.com ในอนาคตหลังจากได้รับแจ้งเท่านั้น

  • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย JOBshopthai.com หรือมีข้อสงสัยใดต่อแบบฟอร์มการให้ความยินยอมนี้ หรือในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลอ้างอิงในเรื่องนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JOBshopthai.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com ได้ที่: info@jobshopthai.com