JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
ข้อตกลงบริการของบริษัท

ปรับปรุงล่าสุด : กันยายน 2562

คำสงวนสิทธิ์และความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่ระบุไว้ในแถลงการณ์

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่ทำการเผยแพร่ข้อมูล JOBshopthai ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยที่อาจถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือข้อละเว้นใด ๆ จากข้อมูลดังกล่าว

ท่านอาจพบการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จากเว็บไซต์ของเรา JOBshopthai ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้นJOBshopthaiจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านั้น กล่าวคือเราไม่ได้ให้การรับรอง การแนะนำ หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจพบในเว็บไซต์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์และการยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) ครอบคลุมการใช้งาน (และการเข้าถึง) เว็บไซต์ jobshopthai.com ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศและบริษัทในเครือซึ่งตั้งอยู่ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2005-8 ชั้น 20 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (ต่อไปจะเรียกว่า “JOBshopthai” หรือ “Adecco” หรือ “อเด็คโก้” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา”) รวมไปถึงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์(“เว็บไซต์”)

บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์ (“คุณ” หรือ “ท่าน”) ในที่นี้ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เงื่อนไขการใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ ณ วันและเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกรุณางดเว้นการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (“เงื่อนไขพิเศษ”)ซึ่งท่านจะต้องยอมรับทุกครั้งที่เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ เงื่อนไขพิเศษจะมีผลบังคับเหนือเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป ทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น

เว็บไซต์นี้จะไม่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือถูกใช้อ้างอิงว่าเป็นแหล่งที่มาของคำแนะนำ หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ระหว่างท่านและเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นถือเป็นการอนุญาตชั่วคราว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานและจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ตามสารบัญนี้

สารบัญ

1 การใช้งานเว็บไซต์
2 เนื้อหาเว็บไซต์
3 ข้อเสนอหรือการชักชวน
4 ทรัพย์สินทางปัญญา
5 การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
6 ข้อมูลส่วนบุคคล
7 การรับประกันและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ
8 กฎหมายที่ใช้บังคับ
9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
10 ติดต่อเรา

การใช้งานเว็บไซต์

ท่านรับทราบและสมัครใจยอมรับว่าการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ และยังรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน จะตระหนักถึงและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ และเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของท่านไว้เป็นความลับไม่ว่ารหัสหรือข้อมูลนั้นท่านจะเป็นผู้ตั้งเองหรือเราเป็นผู้มอบให้ และท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสนั้นต่อบุคคลอื่น หากพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานรหัสผ่านนั้น ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

ท่านยอมรับว่าระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อภาพลักษณ์ ผลประโยชน์ หรือสิทธิของเราหรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทอเด็คโก้”) หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือกระทำการใดที่อาจส่งผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้อื่น

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจจับไวรัส อย่างไรก็ตามท่านต้องระวังว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) หรือข้อมูลและไฟล์ที่อยู่ในระบบของท่าน

เนื้อหาเว็บไซต์

เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และจะไม่รับประกันถึงความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเกี่ยวข้องของเนื้อหา และ /หรือ ความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดหรือความละเลยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเว็บไซต์อันอาจก่อให้เกิดการหลอกลวง การบิดเบือนความจริง การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุใด ๆ

ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นการจัดบริการการรับพนักงานหรือบริการอื่นใด Jobshopthai อเด็คโก้และในกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ของท่านต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ข้อเสนอหรือการชักชวน

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้ซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมใด ๆ ในหลักทรัพย์ของอเด็คโก้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นของเราและได้รับอนุญาตให้ใช้โดยเราเท่านั้น ทุกสิ่งที่ท่านได้เห็นหรือได้อ่านบนเว็บไซต์นี้ (เช่น รูปภาพ รูปถ่าย รูปวาด ตัวหนังสือ วิดีโอคลิป หรืออื่น ๆ) ถูกคุ้มครองจากทั่วโลกด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ท่านต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือในกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ หรือบุคคลอื่น ท่านจะต้องไม่พยายามนำข้อมูลจากในเว็บไซต์ออกไปโดยวิธีการนอกเหนือจากที่เราเตรียมไว้

ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้หรือในเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ดังนั้นท่านจะไม่สามารถนำส่วนใด ๆ ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้อนุญาต แยกออก ใช้ซ้ำ ส่งต่อ ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อท่านได้รับสิทธิ์จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

ในเว็บไซต์อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรา ซึ่งเราจะไม่ให้การรับรองและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่สามารถตรวจสอบลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกทั้งหมดได้ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ดังนั้นการคลิกลิ้งค์เหล่านั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน กรุณาติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานและโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ .

การรับประกันและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหานั้นถูกต้องสมบูรณ์ปราศจากข้อผิดพลาด หรือเชื่อถือได้ หรือการใช้เว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลักษณะการทำงานของเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นไม่มีไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การใช้งานเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่าน และทุกสิ่งในเว็บไซต์นั้นถูกจัดเอาไว้ "เท่าที่มี" และ "เท่าที่หาได้" โดยจะไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรืออื่น ๆ เช่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในการใช้งาน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียกำไรหรือข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำ

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานกรุณาส่งมาที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2006-2008 ชั้น 20 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือกรุณาติดต่อ: th.legal@adecco.com.