นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำแถลงนโยบาย

1.1 ทุกคนมีสิทธิในการรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะได้รับการดูแลจัดการอย่างไร โดยในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ JOBshopthai.com นั้น JOBshopthai.com จะทำการเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเท่านั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรภายใน หรือเพื่อใช้ในการให้บริการต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงานชั่วคราว การสรรหาพนักงานประจำ การจัดการเรื่องการเปลี่ยนอาชีพ (career transition) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นขององค์กร (talent development) การให้บริการจัดหาพนักงาน (outsourcing) และการบริการให้คำปรึกษา (ในที่นี้จะรวมเรียกว่า "การให้บริการ") ทั้งนี้ JOBshopthai.com เน้นความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

2. สถานะ & การปฏิบัติตามนโยบาย

2.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (ในที่นี้จะเรียกว่า "นโยบาย") จะกำหนด ระเบียบข้อบังคับภายใน และมาตรฐานของ JOBshopthai.com ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังครอบคลุมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้ว หรือกฎหมายใดๆที่จะถูกประกาศต่อไป (ในที่นี้จะเรียกว่า "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล")

2.2 หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com ที่ info@jobshopthai.com

3. คำจำกัดความคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคล และ การประมวลผล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นที่จะทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้นๆ (หรือจากการนำข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่มาพิจารณารวมกัน) (ในที่นี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ให้หมายรวมถึง รายละเอียดข้อมูลใดๆ แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้

ก) ชื่อ
ข) ที่อยู่
ค) เบอร์ติดต่อ
ง) สัญชาติ
จ) ภาพถ่าย
ฉ) หมายเลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ช) ภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพ
ซ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ฌ) ความสนใจในด้านต่างๆ
ญ) ศาสนา
ฎ) ภาษา

3.2 "การประมวลผล" หมายถึง การดำเนินการใดๆ หรือการดำเนินงานโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และ เกี่ยวข้องกับการกระทำการในรูปแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) การบันทึกข้อมูล
ข) การถือครองข้อมูล
ค) การจัดระเบียบ การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ง) การเรียกข้อมูลกลับมาใช้
จ) การรวมกลุ่มข้อมูล
ฉ) การส่งต่อข้อมูล
ช) การลบหรือการทำลายข้อมูล

4. หน้าที่ในการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล

4.1 JOBshopthai.com จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

4.2 JOBshopthai.com ต้องได้รับความยินยอมก่อนทำการเก็บรวบรวม นำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมก่อน การทำการเก็บรวบรวม นำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com ล่วงหน้า ซึ่งการยกเลิกความยินยอมดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามที่ท่านประสงค์และจะมีผลเป็นการยกเลิกการเปิดเผย หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดย JOBshopthai.com ในอนาคตหลังจากได้รับแจ้งเท่านั้น

5. ข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลส่วนบคคล

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนาไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เมื่อเริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่อื่นใด ทาง JOBshopthai.com จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ และขอความยินยอมจากท่านก่อนเสมอ

5.2 JOBshopthai.com จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นสำหรับการสรรหาบุคลากรภายใน หรือ เพื่อใช้ในการให้บริการ (แล้วแต่กรณี)

5.3 JOBshopthai.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ("วัตถุประสงค์"):

ก) เพื่อใช้ในการแนะนำตัวท่าน (รวมถึง การส่งประวัติย่อและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ไปยังลูกค้าของ JOBshopthai.com บริษัทในเครือของ JOBshopthai.com ตัวแทน หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจในการสรรหาบุคลากรเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของ JOBshopthai.com และได้รับช่วงงานจาก JOBshopthai.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร หรือวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรร่วมกัน
ข) เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องก่อนการจ้างงาน (ไม่ว่าจะดำเนินการโดย JOBshopthai.com เองหรือโดยบริษัทตัวแทนของ JOBshopthai.com)
ค) เพื่อใช้ในการส่งผลการทดสอบการใช้เหตุผล (reasoning test) การทดสอบทางจิตวิทยา (psychometric test) การทดสอบบุคลิกภาพ (personality test) การทดสอบความถนัดทางอาชีพ (career aptitude test) หรือการทดสอบใดๆ เพื่อตรวจสอบทักษะ และความเหมาะสมต่องาน ให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยตรงโดย JOBshopthai.com หรือเป็นการส่งผ่านลูกค้าของ JOBshopthai.com บริษัทในเครือของ JOBshopthai.com ตัวแทนหรือผู้ให้บริการช่วงของ JOBshopthai.com
ง) เพื่อใช้ในการทดสอบและประเมินประวัติ (profile) ของท่าน ว่ามีคุณสมบัติหรือความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานที่สมัคร
จ) เพื่อใช้ในการติดต่อกับนายจ้างเดิม หรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาของท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติการจ้างงาน การตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิง หรือประวัติการศึกษา
ฉ) เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์งาน
ช) เพื่อใช้ในการส่งจดหมายข่าวของ JOBshopthai.com เป็นระยะๆ
ซ) เพื่อใช้ในการโทรติดต่อ (รวมถึง การฝากข้อความเสียง) หรือส่งข้อความ (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่าน WhatsApp หรือใช้ในการส่งข้อความหรือสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ (ข้อความ หรือรูปภาพ) ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ (รวมถึง อีเมล์) และส่งโทรสาร หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อ มีงาน กิจกรรมเกี่ยวกับการสรรหา การสัมมนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย กิจกรรมตามสถานศึกษาที่น่าสนใจให้ทราบ
ฌ) เพื่อส่งแบบสำรวจการวิจัยทางการตลาดและ/หรือการสำรวจความพึงพอใจของบริการให้แก่ท่าน
ญ) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ออกโดยศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ (รวมถึงตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแล) เพื่อดำเนินการการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเฝ้าระวังและการสอบสวน
ฎ) เพื่อให้เป็นไปตามหรือปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายในของ JOBshopthai.com
ฏ) เพื่อใช้ในการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ฐ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

6. หน้าที่ในการบอกกล่าว

6.1 JOBshopthai.com จะแจ้งให้ท่านรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อเป็นการทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความยินยอมจากท่าน

7. ความถูกต้องของข้อมูล

7.1 JOBshopthai.com จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้ถูกนำไปใช้ตาม วัตถุประสงค์หรือเพื่อการให้บริการ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเก่าที่ไม่ใช่ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จะถูกทำลายทิ้ง

7.2 JOBshopthai.com จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในขณะที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com

8. พันธกรณีเรื่องระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 JOBshopthai.com จะยกเลิกการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หลังจากระยะเวลาเจ็ด (7) ปีนับจากวันที่ทำการเก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือการให้บริการภายใต้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึงและแก้ไขหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง JOBshopthai.com ได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งในกรณีทั่วไปแล้ว ทาง JOBshopthai.com จะปฏิบัติตามคำร้องขอเพื่อแก้ไขหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในการแก้ไข (เช่น ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ว่าจะถูกทำลายทิ้งอยู่แล้ว)

9.2 JOBshopthai.com จะพยายามอย่างเต็มที่ในการทำลาย/ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยข้อมูลที่เป็นกระดาษทั้งหมดจะถูกฉีกและทำลาย และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกลบโดยสมบูรณ์

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 JOBshopthai.com จะใช้กระบวนการที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด นับตั้งแต่มีการจัดเก็บไปจนถึงการทำลายข้อมูล

10.2 JOBshopthai.com ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้ทำการเก็บรวบรวมไว้

ขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวมถึงขั้นตอนต่างๆ แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

ก) การควบคุมดูแลเมื่อใส่ข้อมูลเข้าระบบ
ข) มีโต๊ะทำงานและตู้ที่มีล็อคปลอดภัย
ค) วิธีการกำจัดทำลายข้อมูล: ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจะถูกฉีกทำลาย; แผ่นซีดีรอมหรือแผ่นดิสก์ ก็จะถูกทำลายทิ้งเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป
ง) อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้: ผู้ใช้ข้อมูลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอมอนิเตอร์แต่ละตัวไม่ได้แสดงข้อมูลที่เป็นความลับให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เห็น และจะต้องทำการ log off ทุกครั่งที่ผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
จ) ไม่นำเอาแล็ปท็อปส่วนบุคคลมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ JOBshopthai.com
ฉ) มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (firewall) DMZ โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อคัดกรองการเข้าชมเครือข่ายต่างๆ
ช) เมื่อพนักงานไม่ได้ทำงานกับบริษัทแล้ว จะทำการยกเลิกการเข้าถึงระบบไอทีทั้งหมด และเอกสารที่เป็นความลับทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยัง JOBshopthai.com และ
ซ) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แล้วแต่ว่าอันไหนจะมีข้อกำหนดเข้มงวดกว่ากัน

11. ข้อจำกัดในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 JOBshopthai.com ยังอาจทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกค้า (และตัวแทน) ซัพพลายเออร์ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และที่ปรึกษาทางด้านการเงินและกฎหมาย) เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และบริษัทอื่นๆในเครือของ JOBshopthai.com ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (อย่างถูกต้องเหมาะสม)

11.2 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม จะดำเนินการอยู่บนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นต้องเปิดเผยเท่านั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับมาตรฐานของ JOBshopthai.com หรือตามคุณสมบัติที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้

12. พันธกรณีเรื่องการเปิดเผย

12.1 นโยบายฉบับนี้ถูกจัดเตรียมโดย JOBshopthai.com เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบภายในของ JOBshopthai.com และเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของ JOBshopthai.com ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือหากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับความล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ JOBshopthai.com

13. การใช้ COOKIES

13.1 JOBshopthai.com ใช้ Cookies บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ (browser) ของท่าน เพื่อช่วยให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นและใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

13.2 "Cookies" คือ หน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ (browser) ของท่านบนฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยจะมีการใช้ Cookies เพื่อช่วยจดจำข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์ (browser) ของท่านและเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com และเพื่อการปฏิบัติการเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com โดยเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com จะสามารถเรียก Cookies เหล่านั้นกลับขึ้นมาได้ในภายหลัง หลังจากที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com

13.3 JOBshopthai.com ตั้งค่า Cookies ให้กับแต่ละอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ที่เข้าชมเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com โดย Cookies จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้ Cookies เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ก) เพื่อตั้งค่าหมายเลขรหัสเฉพาะให้กับอินเทอร์เน็ตของท่าน
ข) เพื่อจดจำหน้า pages ต่างๆที่ท่านได้เข้าชมบนเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com และ
ค) เพื่อดูว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com มาก่อนหรือไม่

เพื่อให้ได้ประโยชย์ในการใช้งานเว็บไซต์ของ JOBshopthai.com อย่างเต็มที่ ท่านควรตั้งเบราว์เซอร์ (browser) ของท่านเพื่อยอมรับการใช้งานของ Cookies

14. การทบทวนตรวจสอบนโยบาย

14.1 JOBshopthai.com จะทำการทบทวนตรวจสอบความเป็นประโยชน์และประสิทธิภาพของนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี หรือบ่อยครั้งตามที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

15. เบ็ดเตล็ด

15.1 นโยบายนี้มีขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดของนโยบายนี้กับบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ข้อกำหนดหรือบทบัญญัติที่มีบทบังคับเข้มงวดกว่ามีผลบังคับใช้