หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

249

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 30 อัตรา      
  • โทรเสนอข้อมูลแพคเกจ, โปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆของ AIS Fibre (อินเตอร์เน็ตบ้าน)
  • ติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและเสนอขำย Package ที่เหมำะสม รำคำประหยัด เกี่ยวกับ Net บ้ำนของ AIS Fibre และ พร้อมสมัครบริการ AIS Fibre
  • ดูแล ควบคุม บริการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาใน project ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด 
  • บริหารจัดกำร performance ของงานที่ได้รับมอบหมาย และช่วยแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว
  • วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา -
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง
  • การพูดชัดเจน สุภาพ สามารถนำเสนอข้อมูลได้ 
  • มีใจรักงานขาย บริการ มีความอดทน รับผิดชอบต่อเป้าการทำงาน 
  • ถ้ามีประสบการณ์ Call Center/ Tele sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาคาร ABC World (รามคำแหง 30)

 (Goolgle Map)

Puwadet.s@adecco.com

Tel : 0917247994

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *