รับสมัคร Area Sales Supervisor โทรศัพท์มือถือ
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดงาน

- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานขายมือถือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- บริหารยอดขายโทรศัพท์มือถือในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับร้านค้า

- สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- จัดทำสรุปรายงานยอดขาย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีทักษะที่ดีในการแก้ไขปัญหา

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

- มีประสบการณ์บริหารทีมพนักงานขายโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าไอที มากกว่า 1 ปีขึ้นไป 

- มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่บริษัทกำหนดได้: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *