*กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนกดสมัคร*

1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

เงินเดือน: 13,000 – 18,000 บาท

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน และข้อกำหนดการปฏิบัติงาน
 • สามารถวางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้สเปค และตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรฐาน
 • ประสานงานภายในและภายนอกเพื่อให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบาย ความปลอดภัย และ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการกะในการร่วมมือ รายงานและแก้สถารการณ์ฉุกเฉิน ตามขั้นตอนมาตรฐานและกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา สาขาครื่องกล , เทคนิคการผลิต , ช่างอุตสากรรม  หรือที่เกี่ยวข้อง
 • 0-3 ปี ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษายินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

เงินเดือน: 13,000 – 18,000 บาท

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
 • วางผนละดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
 • วินิจฉัยความผิดพลาด บันทึกข้อมบันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหาย และการซ่อมแซม
 • บันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหาย และการซ่อมแซมเครื่องจักรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฏหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติ:

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, เมคคาทรอนิกส์, เครื่องมือวัดและควบคุมเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคยานยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • 0-3 ปี ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษายินดีรับนักศึกษาจบใหม่

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *