รับสมัคร PC  

  ขายเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  


รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

† 15,000 - 28,000


คุณสมบัติ

† สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

† มีประสบการณ์การขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาโดยตรง

† มีบุคลิกภาพดี รักในงานขายและการบริการ

† สามารถทำงานเป็นกะได้


รายละเอียดงาน

†  เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า 

† ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย  เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน

†  ทำรายงานสรุปยอดขาย  ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และรายงานการตลาด

† ปฎิบัติงานประจำในห้างสรรพสินค้า


: *
: *
: *
: *
: *
: *